Els ciutadans espanyols amb dret al vot estem convocats el proper 28 d’abril a elegir els nostres representants al Congrés i al Senat i, a més a més, els votants valencians també estem cridats  a elegir unes noves Corts valencianes. Qualsevol cita electoral és sempre important, però esta reunix unes condicions excepcionals. Per primera vegada des de la Transició  el model de convivència democràtica, l’Estat de les Autonomies, els drets socials i fins i tot la igualtat de les dones, estan posant-se en qüestió. I en el cas valencià, se’ns nega el nostre dret jurídic a existir com a poble, se’ns nega, des d’una pretesa solidaritat, el finançament necessari per part del Govern central, i s’amenaça de limitar, quan no de prohibir, l’ús social i institucional de la nostra llengua, símbol i vehicle de la cultura pròpia.

La crisi institucional  oberta amb motiu del desafiament independentista d’una gran part de la societat catalana, per als carlistes part indestriable de les Espanyes, lluny d’encarar-la des del diàleg, la concòrdia, el respecte i el pacte democràtic, s’utilitza per enfrontar i dividir al conjunt de la societat espanyola, manipulant i patrimonialitzant  els símbols que ens deurien unir  a tots, i proclamant un patriotisme espanyolista  ranci, xenòfob, venjatiu, excloent i de confrontació. “Recordem la nostra solució tradicional i més necessària que mai. El federalisme, com a expressió actualitzada de la foralitat dels vells regnes, és la solució que pot canalitzar les aspiracions de les distintes nacionalitats que conviuen en les Espanyes” (Carles Javier de Borbó-Parma, octubre de 2017)

El “problema català” s’ha utilitzat, i es continua utilitzant, per una gran part de la classe política professionalitzada  i egoista, quan no corrupta,  per amagar la crisi econòmica i social  i desmantellar els drets socials conquerits en les darreres dècades.

De nou el liberalisme, ancestral enemic del Carlisme, torna a plantejar sota la defensa d’unes hipotètiques i abstractes llibertats individuals, el desmantellament del sistema públic  social de les pensions i la sanitat i amb limitacions a l’educació pública. Este neoliberalisme, des de la llibertat de mercat i la lliure competència, ha augmentat les desigualtats socials, empobrint a les classes més populars i enriquint a la minoria més poderosa. La precarització dels contractes de treball, els alts nivells de desocupació, els baixos salaris i, últimament, l’augment desmesurat del preu dels lloguers, són les evidències més sagnants de la nova onada de liberalisme, que està conduint, així mateix,  a una crisi de valors morals i ètics.

Encara que la convocatòria és per al marc polític valencià i espanyol, no podem oblidar el problemes europeus, la globalització, les amples bosses de fam en el tercer món i els problemes mediambientals  que comprometen la supervivència, ja amb data propera, de la pròpia espècie  humana. Problemes que també hauríem d’afrontar des de les nostres institucions polítiques.

Des de CARLISTES VALENCIANS no proposem als nostres amics i simpatitzants el vot cap a una opció política determinada, tan sols fem públiques les nostres reflexions en esta complicada i difícil cruïlla.

València, 25 d’abril de 2019.

Commemoració de la Batalla d’Almansa i de l’abolició dels Furs.

Traducción a la lengua castellana:

Los ciudadanos españoles estamos convocados el 28 de abril a elegir a nuestros representantes al Congreso y al Senado y, además, los votantes valencianos también estamos llamados a elegir unas nuevas Cortes Valencianas.

Cualquier cita electoral es siempre importante, pero esta reúne unas condiciones excepcionales. Por primera vez desde la Transición el modelo de convivencia democrática, el Estado de las Autonomías, los derechos sociales e incluso la igualdad de las mujeres están poniéndose en cuestión. Y en el caso valenciano se nos niega nuestro derecho jurídico a existir como pueblo; se nos niega, desde una pretendida solidaridad, la financiación necesaria por parte del Gobierno central y se nos amenaza con limitar, cuando no prohibir, el uso social e institucional de nuestra lengua, símbolo y vehículo de la cultura propia.

La crisis institucional abierta a causa del desafío independentista de una gran parte de la sociedad catalana, que para los carlistas es parte ineludible de las Españas, lejos de encararla desde el diálogo, la concordia, el respeto y el pacto democrático, se utiliza para enfrentar y dividir al conjunto de la sociedad española, manipulando y patrimonializando los símbolos, que nos deberían unir a todos, proclamando un patriotismo españolista rancio, xenófobo, vengativo, excluyente y de confrontación. “Recordemos nuestra solución tradicional y más necesaria que nunca. El Federalismo, como expresión actualizada de la foralidad de los viejos reinos, es la solución que puede canalizar las aspiraciones de las distintas nacionalidades que conviven en las Españas“. (Carlos Javier de Borbón-Parma, octubre de 2017)

El “problema catalán” se ha utilizado, y se continúa utilizando, por una gran parte de la clase política profesionalizada y egoísta, cuando no corrupta, para ocultar la crisis económica y social y desmantelar los derechos sociales conquistados en las últimas décadas.

De nuevo el liberalismo, ancestral enemigo del Carlismo, vuelve a plantear, bajo la defensa de unas hipotéticas y abstractas libertades individuales, el desmantelamiento del sistema público social de las pensiones y la sanidad y con limitaciones en la educación pública. Este neoliberalismo, desde la libertad de mercado y la libre competencia, ha aumentado las desigualdades sociales, empobreciendo a las clases populares y enriqueciendo a la minoría más poderosa. La precarización de los contratos de trabajo, los altos niveles de desocupación, los bajos salarios y, últimamente, el aumento desmesurado del precio de los alquileres, son las evidencias más sangrantes de la nueva oleada de liberalismo, que está conduciendo, así mismo, a una crisis de valores morales y éticos.

Aunque la convocatoria electoral es para el marco político valenciano y español, no podemos olvidar los problemas europeos, la globalización, las amplias bolsas de hambre en el tercer mundo y los problemas medioambientales que comprometen la supervivencia, ya con fecha cercana, de la propia especie humana. Problemas que también deberíamos enfrentar desde nuestras instituciones políticas.

Desde CARLISTES VALENCIANS no proponemos a nuestros amigos y simpatizantes el voto hacia ninguna opción determinada, solamente hacemos públicas nuestras reflexiones en esta compleja y difícil encrucijada.

València, 25 de abril de 2019

Conmemoración de la Batalla de Almansa y de la abolición de los Fueros.