Complemento a la Nota informativa de Carlistes Valencians:

La primera activitat fou la participació de donya Maria Teresa al Congrés Internacional L’Estatut de Morella i la construcció d’Europa.

El Congrés va ser obert pel President de les Corts Valencianes, Enric Morera, el divendres 25 d’octubre. En aquesta jornada inaugural la Infanta va participar en dos actes del Congrés durant la primera jornada, juntament amb el nostre company, el professor August Monzon.

Tots dos son coautors del llibre col·lectiu El valencians, poble d’Europa. L’horitzó federal, del que Monzon, a més, és coordinador.

A les 12.00 h. Va ser la Conferència inaugural: DE LA DEVASTACIÓ D’UN REGNE A LA CONSTRUCCIÓ D’UN PAÍS a càrrec d’Antoni Furió, Catedràtic d’Història de la Universitat de València i dos redactors de l’avantprojecte de l’Estatut de Morella: Lluís Agulló i Vicent Franch, tots dos professors de Dret Constitucional.

Després d’una sèrie de comunicacions sobre l’autogovern al País Valencià, hi va haver la presentació i taula rodona al voltant del llibre esmentat, publicat per la Universitat de València, en la que van intervenir:

• August Monzon, professor de Filosofia del Dret i Política en la UV i codirector del llibre

• Maria Teresa de Borbón-Parma, doctora en sociologia i escriptora

• Joan Alfred Martínez i Seguí, Professor de Filosofia del Dret i Política en la UV i codirector del llibre

La conferència de donya Maria Teresa tenia el títol: “El principi foral i la plurinacionalitat de les Espanyes com a resposta al conflicte territorial”.

En la seua intervenció va dir, entre altres coses, que “A Espanya, tenim les nostres tradicions genuïnes, tenim una memòria històrica a Catalunya, València… de constitucions antigues, de consells locals, de federalisme pràctic i de tradició participativa” y que, “el federalisme no es una mera recepta cosmètica. És una realitat juridicopolítica que cal abordar des del vessant sociopolític i històric. Cosa que ens permet albirar el seu futur com, entre altres, ho fem els carlistes”

I més endavant va afegir que “l’Espanya autonòmica no és una federació, no té les seues característiques, per tant, no ostenta els seus avantatges. En una federació, cada nació determina lliurement les relacions que té amb la resta dels pobles que integren l’Estat, i així la vinculació és forta”. Per això va continuar denunciant que, “A Espanya, actualment, l’autonomia no és un principi de sobirania i no permet d’oposar-se a la unitat”

Per altra banda va recordar que “les nacions culturals, basca, catalana, gallega i valenciana, formen part de la nació cultural carlista” i que “el nostre partit ha reviscut propostes fidels al seu passat tradicional d’autogestió territorial i econòmica”

L’exposició del professor Monzon, tenia el títol: “Nació institucional com a nació foral. La constitució juridicopolítica del poble valencià” Primer va fer una comparativa entre Escòcia i el país Valencià; després va recordar, entre altres coses, que el País Valencià és una nació institucional “sempre que desvinculem aquest concepte de la concepció liberal estricta” doncs “en la nostra tradició, aquesta realitat institucional rep un apel·latiu particular. ‘foral’” i que “la generalització del valencià-català fou correlativa a la progressiva extensió dels Furs a tot el territori”.

Va dir també que “una democràcia digna d’aquest nom no pot basar-se únicament en la regla de la majoria, ans ha de reconèixer en la seua Constitució les comunitats nacionals que la conformen”, sempre tenint en compte que el que va dir Manuel Sanchis Guarner que “els valencians som un poble, però, gracies a Déu, no som cap raça. El nostre vincle comunitari és d‘esperit, no de sang. No som producte de la natura sinó de la cultura”.

Finalment, com no podia ser d’altra manera per a un esperit carlista, va fer una menció a Euskal Herria que, tot i tenir una evolució històrica i constitucional distinta a la valenciana, per la “tenaç resistència a l’assimilacionisme espanyol” d’aquella, “mutatis mutandis es tracta de la mateixa realitat: tots dos països –així com també els altres de la Corona d’Aragó- estaven regits per sistemes juridiconstitucionals propis (furs), incompatibles per se amb l’Estat unitari espanyol que es va imposar al llarg dels ss. XVIII i XIX”

En acabar l’exposició dels ponents es va obrir un debat amb el nombrós públic que va assistir a esta primera jornada, on hi havia també carlistes valencians i catalans.

****

Dissabte, ja a la capital del País Valencià, la Infanta va compartir amb un grup de carlistes de València la seua estada per la ciutat.

****

Per acabar la seua visita, diumenge, 27 d’octubre, donya Maria Teresa va estar invitada a participar a la missa que anualment es celebra al Reial Monestir de Santa Maria de El Puig, bressol del Regne de València, per “la Pàtria, la Pau i la Justícia”.

L’eucarística, de caràcter ecumènic, va ser oficiada pel P. August Monzon i Arazo, sacerdot de l’Oratori de Sant Felip Neri i professor de la Universitat de València, i s’emmarca dins dels actes reivindicatius, de caire valencianista, que es celebren a la localitat de El Puig, des dels anys seixanta del passat segle, el darrer diumenge d’octubre. Al seguici processional de l’inici, donya Maria Teresa va portar fins a l’altar el Llibre del Furs del Regne de València.

Traducción al castellano:

La primera actividad fue la participación de Doña María Teresa en el Congrés Internacional L’Estatut de Morella i la construcció d’Europa.

El Congreso fue abierto por el President de les Corts Valencianes, Enric Morera, el viernes 25 de octubre. En esta jornada inaugural la Infanta participó en dos actos del Congreso durant la primera jornada, junto con Nuestro compañero, el profesor August Monzon.

Ambos son coautores del libro colectivo El valencians, poble d’Europa. L’horitzó federal, del cual Monzon, además, es coordinador.

A las 12.00 h. Fue la conferencia inaugural: DE LA DEVASTACIÓ D’UN REGNE A LA CONSTRUCCIÓ D’UN PAÍS, a cargo de Antoni Furió, Catedrático de Historia de la Universidad de Valencia y dos redactores del anteproyecto del Estatuto de Morella: Luis Agulló y Vicent Franch, ambos profesores de Derecho Constitucional.

Después de una serie de comunicaciones sobre el autogobierno de Valencia, fue la presentación y mesa redonda alrededor del libro, publicado por la Universidad de Valencia, en la que intervinieron:

• August Monzon, profesor de Filosofía del Derecho y Política en la UV y codirector del libro

• María Teresa de Borbón-Parma, doctora en sociología y escritora

• Joan Alfred Martínez y Seguí, Profesor de Filosofía del Derecho y Política en la UV y codirector del libro

La conferencia de Doña María Teresa tenía el título: “El principio foral y la plurinacionalidad de las Españas como Respuesta al conflicto territorial”.

En su intervención dijo, entre Otras cosas, que “En España, tenemos nuestras tradiciones genuinas, tenemos una memoria histórica en Cataluña, Valencia… de constituciones antiguas, de consejos locales, de federalismo práctico y de tradición participativa” y que, “el federalismo no es una mera receta cosmética. Es una realidad jurídica que es necesario abordar desde la vertiente sociopolítica e histórica. Lo que nos permite vislumbrar su futuro como, entre otros, lo hacemos a los carlistas”

Y más adelante agregó que “la España autonómica no es una federación, no tiene sus características, por tanto, no ostenta sus ventajas. En una federación, cada nación determina libremente las relaciones que tiene con el resto de los pueblos que integran el Estado, y así la vinculación es fuerte”. Por eso continuó denunciando que, “En España, actualmente, la autonomía no es un principio de soberanía y no permite oponerse a la unidad”

Por otra parte recordó que “las naciones culturales, vasca, catalana, gallega y valenciana, forman parte de la nación cultural carlista” y que “nuestro partido ha revivido propuestas fieles a su pasado tradicional de autogestión territorial y económica”

La exposición del profesor Monzon, tenía el título: “Nación institucional como nación foral. La constitución jurídico del pueblo valenciano” Primero hizo una comparativa entre Escocia y el país Valenciano; luego recordó, entre otras cosas, que la Comunidad Valenciana es una nación institucional “siempre que desvinculamos este concepto de la concepción liberal estricta” pues “en nuestra tradición, esta realidad institucional recibe un apelativo particular. ‘Foral” y que “la generalización del valenciano-catalán fue correlativa a la progresiva extensión de los Fueros en todo el territorio”

Dijo también que “una democracia digna de este nombre no puede basarse únicamente en la regla de la mayoría, sino debe reconocer en su Constitución las comunidades nacionales que la conforman”, siempre teniendo en cuenta lo que dijo Manuel Sanchis Guarner: “los valencianos somos un pueblo, pero, gracias a Dios, no somos ninguna raza. Nuestro vínculo comunitario es de espíritu, no de sangre. No somos producto de la naturaleza sino de la cultura”

Finalmente, como no podía ser de otra manera para un espíritu carlista, hizo una mención a Euskal Herria que, pese a tener una evolución histórica y constitucional distinta a la valenciana, por la “tenaz resistencia al asimilacionismo español” de aquélla, “mutatis mutandis se trata de la misma realidad: ambos países -así como también los otros de la Corona de Aragón- estaban regidos por sistemas juridiconstitucionales propios (fueros), incompatibles per se con el Estado unitario español que se impuso a lo largo de los ss. XVIII y XIX”

Al finalizar la exposición de los ponentes se abrió un debate con el numeroso público que asistió a esta primera jornada, donde había también carlistas valencianos y catalanes.

****

Sábado, ya en la capital del País Valencià, la Infanta compartió con un grupo de carlistas de Valencia su estancia por la ciudad.

****

Para terminar su visita, el domingo, 27 de octubre, doña María Teresa estuvo invitada a participar en la misa por “la Patria, la paz y la Justicia” que anualmente se celebra en el Real Monasterio de Santa María de El Puig, cuna del Reino de Valencia. La eucarística, de carácter ecuménico, fue oficiada por el P. August Monzon i Arazo, sacerdote del Oratorio de San Felipe Neri y profesor de la Universidad de Valencia, y se enmarca dentro de los actos reivindicativos, de carácter valencianista, que se celebran en la localidad de El Puig, desde los años sesenta del pasado siglo, el último domingo de octubre. Al cortejo procesional del inicio, doña María Teresa llevó hasta el altar el Libro del Fueros del Reino de Valencia.