Després de tres-cents anys la Catedral de València de nou ha estat l’escenari de la cerimònia de la jura dels Furs del Regne de València. La preparació de l’esdeveniment va començar en octubre de 2017, quan Carles Xavier va mostrar la seua total predisposició a la celebració de l’acte.

Inicialment el ritual de la jura estava previst que es celebrara dins de la missa, amb posterioritat a la lectura de l’Evangeli i de l’homilia. L’arquebisbat de València poc abans de l’inici de l’eucaristia va fer saber als celebrants que no es podia realitzar el jurament previst. Tots els preparatius havien estat mantinguts en secret per Carlistes Valencians, organitzadors dels actes en la capella del Sant Calze de la Seu valentina, prevenint una possible prohibició. Una filtració al diari “Levante”, per fonts alienes a Carlistes Valencians, va fer de domini públic la celebració amb la consegüent prohibició per les autoritats eclesials. Cal destacar que la Catedral de València acull molt a sovint cerimònies programades per associacions culturals estretament relacionades amb el PP i amb altres forces polítiques de la dreta, com és el cas de Lo-rat-penat. Arribat el moment escollit en la litúrgia per a la celebració de la jura foral, el celebrant principal informà de la prohibició i demanà que tots els fidels i assistents mantigueren uns minuts de silenci com a protesta per la arbitrària decisió de l’arquebisbe Cañizares, mandatari conegut per les seues actituds conservadores, reaccionàries i antivalencianes.

Carlistes Valencians informats pels sacerdots de la interdicció eclesial va comunicar la prohibició a en Carles Xavier, i va demanar-li si podien preparar una cerimònia alternativa; el propi Carles Xavier per dos vegades va manifestar a Carlistes Valencians la seua ferma decisió de jurar els Furs valencians. Amb aquesta decidida autorització es va muntar un dispositiu per celebrar la cerimònia de jurament una vegada els celebrants abandonaren la Capella del Sant Calze. Els periodistes assistents van ser informats, uns minuts abans de concloure la missa, que es celebraria la jura programada malgrat l’arbitrària prohibició canònica. Amb el càntic de l’Himne a la Mare de Déu dels Desemparats va cloure la cerimònia religiosa, i una vegada que els celebrants abandonaren el recinte sagrat es va posar en marxa el dispositiu programat. La porta d’accés a la Capella es va bloquejar i controlar per impedir qualsevol intervenció que alterara la celebració. Un militant de Carlistes Valencians, apropant-se a l’altar, introduí molt visiblement entre les pàgines del Llibre dels Sants Evangelis una Creu d’argent, i va lliurar a en Carles Xavier el text del ritual. Un altre militant del nostre col·lectiu va llegir una introducció històrica a l’acte, i el compromís que s’adquiria amb la jura més enllà del seu simbolisme i ritualitat. Finalitzada la lectura explicativa, Carles Xavier de Borbó Parma va jurar els Furs del Regne de València amb la fòrmula tradicional usada pels nostre Reis durant els segles de sobirania foral.

Van ser testimonis del jurament els vicecancellers de la Reial Orde de la Legitimitat Proscrita: Ramón Muruzábal per el Regne de Navarra, Luis Gismero per la Corona de Castella, Javier Lubelza per la Corona d’Aragó, i el també Vicecanceller adjunt valencià, Josep M.Sabater.

Acabada la cerimònia en Carles Xavier de Borbó-Parma va ser aclamat, diverses vegades, com a Rei de València. Entre aplaudiments i visques en Carles Xavier de Borbó-Parma, acompanyat per la infanta donya Maria Teresa,va abandonar la Capella del Sant Calze donant per finalitzada la cerimònia.

Desde Carlistes Valencias volem fer públic el nostre agraïment al Molt Alt Senyor en Carles Xavier de Borbó-Parma per reconciliar els valencians amb la seua pròpia història, i per el compromís adquirit en la defensa dels drets i llibertats del poble valencià. Amb conseqüència amb aquest compromís fem pública, una vegada més, la nostra lleialtat, reconeiximent i respecte a Carles Xavier com a Cap de la Dinastia.

També volem agrair l’assistència a tots els amics que ens acompanyaren en l’acte de la jura dels Furs dels Regne: professors universitaris, representants d’organitzacions polítiques i culturals, i a tots els valencians i carlistes que ompliren de gom a gom la Capella del Sant Calze de la Catedral de València.

Traducción a la lengua castellana:

Después de trescientos años la Catedral de Valencia de nuevo ha sido el escenario de la ceremonia de la jura de los Fueros del Reino de Valencia. La preparación del acontecimiento empezó en octubre de 2017, cuando Carlos Javier mostró su total predisposición a la celebración del acto.

Inicialmente el ritual de la jura estaba previsto que se celebrara dentro de la misa, con posterioridad a la lectura del Evangelio y de la homilía. El arzobispado de Valencia poco antes del inicio de la eucaristía hizo saber a los celebrantes que no se podía realizar el juramento previsto. Todos los preparativos se habían mantenidos en secreto por Carlistes Valencians, organizadores de los actos en la capilla del Santo Cáliz de la Catedral valentina, previniendo una posible prohibición. Una filtración al diario “Levante”, por fuentes ajenas a Carlistes Valencians, hizo de dominio público la celebración con la consiguiente prohibición por las autoridades eclesiásticas. Hay que destacar que la Catedral de Valencia acoge muy a menudo ceremonias programadas por asociaciones culturales estrechamente relacionadas con el PP y con otros fuerzas políticas de la derecha, como es el caso de Lo-rat-penat. Llegado el momento escogido en la liturgia para la celebración de la jura foral, el celebrante principal informó de la prohibición y pidió que todos los fieles y asistentes mantuvieran unos minutos de silencio como protesta por la arbitraria decisión del arzobispo Cañizares, mandatario conocido por sus actitudes conservadoras, reaccionarias y antivalencianas.

Carlistes Valencians informados por los sacerdotes de la interdicción eclesial comunicó la prohibición a don Carlos Javier, y preguntándole si podían preparar una ceremonia alternativa; el propio Carlos Javier por dos veces manifestó a Carlistes Valencians su firme decisión de jurar los Fueros valencianos. Con esta decidida autorización se montó un dispositivo para celebrar la ceremonia del juramento una vez los celebrantes abandonaran la Capilla del Santo Cáliz. Los periodistas asistentes fueron informados, unos minutos antes de concluir la misa, que se celebraría la jura programada a pesar de la arbitraria prohibición canónica. Con el cántico del Himno a Nuestra Señora de los Desamparados se cerró la ceremonia religiosa, y una vez que los celebrantes abandonaron el recinto sagrado se puso en marcha el dispositivo programado. La puerta de acceso a la Capilla se bloqueó y controló para impedir cualquier intervención que alterara la celebración. Un militante de Carlistes Valencians, acercándose al altar, introdujo muy visiblemente entre las páginas del Libro de los Santos Evangelios una Cruz de plata, y entregó a don Carlos Javier el texto del ritual. Otro militante de nuestro colectivo leyó una introducción histórica al acto, y el compromiso que se adquiría con la jura más allá de su simbolismo y ritualidad. Finalizada la lectura explicativa, don Carlos Javier de Borbón Parma juró los Fueros del Reino de Valencia con la fórmula tradicional usada por nuestro Reyes durante los siglos de soberanía foral.

Fueran testigos del juramento los vicecancilleres de la Real Orden de la Legitimidad Proscrita: Ramón Muruzábal por Reino de Navarra, Luis Gismero por la Corona de Castilla, Javier Lubelza por la Corona de Aragón, y el también Vicecanciller adjunto valenciano, Josep Manuel Sabater.

Acabada la ceremonia don Carlos Javier de Borbón-Parma fue aclamado, varias veces, como Rey de Valencia. Entre aplausos y aclamaciones don Carlos Javier de Borbón-Parma, acompañado por la infanta doña María Teresa, abandonaron la Capilla del Santo Cáliz dando por finalizada la ceremonia.

Desde Carlistes Valencians queremos hacer público nuestro agradecimiento al Muy Alto Señor don Carlos Javier de Borbón-Parma por reconciliar a los valencianos con su propia historia, y por el compromiso adquirido en la defensa y reconocimiento de los derechos y libertades del pueblo valenciano. En consecuencia con este compromiso hacemos pública, una vez más, nuestra lealtad, reconocimiento y respecto a Carlos Javier como Jefe de la Dinastía.

También queremos agradecer la asistencia a todos los amigos que nos acompañaron en el acto de la jura de los Fueros de los Reino: profesores universitarios, representantes de organizaciones políticas y culturales, y a todos los valencianos y carlistas que llenaron hasta los topes la Capilla del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia.